ul. Piekarska 55 , 41-902 Bytom Tel. 32 395-95-95, 32 395-35-35