ul. Piekarska 55, 41-902 Bytom Tel. 32 395-95-95, 32 395-35-35